Ochrana osobných údajov

Zásady a spôsob ochrany spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom: Peter Makovník – Privát Veterník, Králická 533/108/A Králiky. IČO 34254749 

V našom Priváte Veterník rešpektuje Vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete spôsobom nižšie popísaným. 

Peter Makovník – Privát Veterník, spracováva len tie osobné údaje, na ktoré osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustan.čl.6 ods.1, písm.a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustan. paragrafu 13 ods.1.písm.a)zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
Peter Makovník – Privát Veterník, spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov,  t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa Peter Makovník – Privát Veterník, v písomnom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov“. 

Chceme Vás ubezpečiť, že Peter Makovník – Privát Veterník, prijímaa všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete a to:

  1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov, ktoré sú zapísané v Knihe ubytovaných hostí. 
  2. Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnená osoba, a to majiteľ firmy Peter Makovník 
  3. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. 
  4. Archivácia Vašich osobných údajov v Knihe ubytovaných hostí v našej firme bude 5 rokov. 
  5. Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon, alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov – v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy, alebo na ochranu práv mojej firmy. 
  6. V prípade zahraničných hostí osobné údaje ako: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, rok narodenia, miesto narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu, číslo víza, štátna príslušnosť a mená a priezviská spolucestujúcich detí v písomnej forme – na úradnom tlačive o hlásení pobytu cudzinca zasielame na Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica, Sládkovičova 4343/25, 97405 Banská Bystrica. 
  7. Preto pri prezeraní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami je potrebný Váš súhlas, ktorý potvrdením udeľujete a výslovne súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov. Následne pri ubytovaní sa v našom priváte budem Vás žiadať o písomný súhlas k tomu, aby sme tieto Vaše osobné údaje mohli zaevidovať do Knihy ubytovaných hostí a pri zahraničných klientov budeme žiadať vyplniť i úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca v našom penzióne, ktoré zašleme na Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica, Sládkovičova 4343/25, 97405 Banská Bystrica.